Leírás

Valamennyi lába és csápja egyszínű sárga. Hátulsó combja hosszú és vékony, alul a végén nem visel fogat (). Az előtor hátának oldaldudora kerek és a háton elhelyezett, sima és fényes, elülső szögletei kerekített tompaszögűek, felülete nagyon gyéren és finoman pontozott, alig ráncolt. Szárnyfedői háromszor olyan hosszúak, mint amilyen szélesek együttesen, a pontsorok beszúrt pontjai finomak, a közterei különösen hátul ráncoltak. A szárnyfedők vége egyenként lekerekített. Színe felül fényes aranyoszöld, ritkán rézvörös, zöld vagy gyengén zöldesen fénylő kék. 7—12 mm.

Előfordul a palearktikum északi felében Közép-Európától Szibériáig. Tápnövénye a Phragmites communis és a Baldingera arundinacea. Faunaterületünkön elterjedt és nem ritka, főleg a tavakat és a folyókat szegélyező nádasok szélein található (V—VI.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)