Leírás

A 3,5 mm-t meghaladó, nagyobb termetű faj. Az előtor háta finomabban és szórtan pontozott. Az előtor hátának elülső szegélye sárga, oldalszegélye középen többnyire megszakított, az elülső és hátulsó szögletekben nagy sárga folt van. Fejpajzsa, pofái, homloka egy fekete középvonal kivételével sárga (♂), vagy olykor a fejpajzsnak csak két oldala sárga, de egyébként olyan, mint a ♂ (♀). Szárnyfedői feketék, a csúcson van 1-1 nagy sárga folt, azonkívül a szárnyfedők szegélyén a válltól a közepéig van egy nagy sárga folt, amely befelé többnyire 3 köztér szélességű. A szárnyfedők töve mindig fekete. Pontsorai a csúcsig jól fejlettek, de a közterecskék kevésbé domborúak (). 3,5-5 mm.

Egész Európában előfordul, keleten egész Nyugat-Szibériáig található. Magyarországon a hegy- és dombvidéken, valamint a síkságon is egyaránt általánosan elterjedt és mindenütt nagyon közönséges. Tápnövénye a Hypericum perforatum, de más Hypericum-fajok is, valamint a Sarothamnus scoparius. Rétek virágjain is nagyon közönséges (V—VII.)

Változatai:

1 (4) Az előtor hátának a töve előtt 2 kisebb-nagyobb vörös folt van; az elülső és az oldalszegély is sárga.

2 (3) A szárnyfedők sárga vállfoltja csak a szélső 3 közterecskére terjed ki, csúcsfoltja nagy (). - Nem ritka (= vittiger Mars.)
ab. Marseuli Csiki

3 (2) A szárnyfedők vállfoltja harántsávot alkot, eléri vagy túl is haladja a szárnyfedők közepét, a csúcsfolt is harántsávszerű (). – Gyakori
ab. bivittiger Pic

4 (1) Az előtor hátának a korongján a pajzsocska előtt a fekete mezőben nincs vörös folt.

5 (6) Feje fekete, a homlokon azonban 2 hosszúkás vörös folt van. amelyek olykor elöl összefolynak, fejpajzsa és pofái feketék. Az előtor hátán többnyire csak a hátulsó szögletben van sárga folt. A szárnyfedőkön keskeny sárga vállfolt és nagy csúcsfolt van (). - Nem ritka
ab. Alleoni Portevin

6 (5) A pofák és a fejpajzs is sárga, vagy van rajtuk sárga folt, a homlok sárga foltjai mindig összefolynak.

7 (16) A szárnyfedők csúcsán mindig van sárga folt.

8 (15) A szárnyfedők sárga vállfoltja a szegély mentén a csúcsfolttal nincs összekötve.

9 (10) A sárga vállfolt keskeny, nem harántszalagszerű, csak a szélső 3 közterecskére terjed ki; a szárnyfedők korongján nincs sárga folt (). - Nagyon közönséges
forma typica

10 (9) A sárga vállfolt a varrat felé kiterjed és harántszalagszerű, vagy egy folt van a korongon.

11 (14) A sárga vállfolt harántszalagszerű, legalább a szárnyfedők közepéig ér.

12 (13) A szárnyfedőkön a fekete szín van túlsúlyban, a sárga harántsáv nem szélesebb, mint a tőszegély és a korong fekete szalagja (). - Nagyon közönséges
ab. bivittatus Gyll.

13 (12) A szárnyfedőkön a sárga szín van túlsúlyban, a tőszegély és a korong fekete sávja sokkal keskenyebb, mint a vállfolt (). - Nem ritka
ab. arquatus Weise

14 (11) A sárga vállfolt mellett a korongon 1-1 elkülönült sárga folt van (). - Gyakori (= Winkleri Pic)
ab. interruptofasciatus Suffr.

15 (8) A szárnyfedők sárga vállfoltja a szegély mentén összekötött a csúcsfolttal (). - Ritka (Győr)
ab. Grenieri Burlini

16 (7) A szárnyfedők sárga csúcsfoltja hiányzik, vállfoltja is keskeny (). - Előfordulása várható
[ab. nigellus Burlini]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)