Leírás

A farfedő teljesen fekete. Az előtor fekete foltja elöl elmosódott szélű, az oldalak sárga szegélye széles és elöl is szélesen szegélyezett. Az előtor háta sima, alig észrevehetően pontozott, a szárnyfedők pontsorai viszont durvák, közterecskéi gyengén domborúak. Szárnyfedői párhuzamosak, hátul lekerekítve elkeskenyednek. A csápok töve és lábai sárga színűek, az utolsó 2 lábfejíz sötétebb. Szárnyfedői sárgák, varrat- és csúcsszegélyük, továbbá egy széles középső hosszanti sáv, amely a vállaktól indul ki és hátul a csúcs előtt a varrattal összekötött, fekete. 2,5-3,5 mm.

Előfordul Közép- és Kelet-Európában, Dél-Európa középső felében és a kelet-mediterrán faunaterület északi részén. Magyarországon általánosan elterjedt, és főleg a síkság és dombvidék nedves rétjein közönséges

Változatai:

1 (10) Az előtor hátának alapszíne fekete, a széles elülső és oldalszegély sárga, az elülső szegély határa elmosódott.

2 (5) Szárnyfedői sárga színűek fekete foltokkal, de hosszanti sáv nélkül.

3 (4) A szárnyfedőkön a varraton van 1-1 folt a csúcs előtt és a vállakon is 1-1 fekete folt található (). - Ritka (Siófok)
ab. reductevittatus Kasz.

4 (3) A váll- és varratfolton kívül még 1-1 folt van a szárnyfedők közepén (). - Ritka (Vörs, Siófok)
ab. bisbireductellus Kasz.

5 (2) A szárnyfedők közepén 1-1 hosszanti fekete sáv húzódik.

6 (7) A szárnyfedők hosszanti fekete sávja nem egyesül a varrattal a csúcs előtt (). - A törzsalak közt gyakori
ab. subconnexus Weise

7 (6) A szárnyfedők hosszanti fekete sávja a csúcs előtt a varrattal összekötött.

8 (9) A hosszanti fekete sáv nem éri el az oldalszegélyt (). - Nagyon közönséges
forma typica

9 (8) A hosszanti fekete sáv a közepe mögött eléri az oldalszegélyt (). - Gyakori (= fasciatus Petri)
ab. Petrii Burlini

10 (1) Az előtor háta vagy egyszínű sárgásvörös, vagy a tövében 2 nagy, elmosódott szélű fekete folt van.

11 (14) Az előtor hátának a tövében 2 nagy, elmosódott szélű fekete folt van.

12 (13) A szárnyfedők hosszanti sávja eléri a varratot a csúcs előtt (). - Ritka (Siófok)
ab. arenarius Weise

13 (12) A szárnyfedők hosszanti középső sávja nem éri el a varratot (). - Ritka (Őrszentmiklós, Siófok)
ab. Sajói Kasz.

14 (11) Az előtor háta egyszínű sárgásvörös.

15 (16) A szárnyfedők hosszanti középső sávja nem éri el a varratot (). - A Balaton környékén nem ritka
ab. Lichtneckerti Kasz.

16 (15) A szárnyfedők hosszanti középső sávja a csúcs előtt eléri a varratot (). - Ritka (Győr, Gyenesdiás)
ab. heterepistaticus Kasz.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)