Leírás

Az előtor hátának kétoldalán a hosszanti rovátkák helyén pontszerű bemélyedés van. Az előtor háta széles négyszögű, oldalai íveltek és gyengén keskenyednek el, felülete erősen domború és elmosódottan pontozott. Szárnyfedői szélesek, erős pontsorokkal, közterecskéi gyengén domborúak és elmosódottan pontocskázottak, meglehetősen fényesek. Hátulsó combjai feketék, elülső és középső lábai egyszínű sárgák, a csáp töve sárga, a vége felé fokozatosan barna. Felülete feketéskék. 2-3,3 mm.

Előfordul egész Európában, valamint a Kaukázusban és Algériában. Magyarországon főleg a hegy- és dombvidéken fordul elő, erdőszegélyeken, erdei réteken, vizenyős helyeken különféle keresztesvirágúakon (mint pl. a Nasturtium, a Cardamine, de különösen az Alliaria officinalis) található

Változatai:

1. Olykor az elülső és középső combok töve sötét. — Ritka (Sopron, Bükk hegység, Mátra hegység)
ab. Brisouti Bedel

2. Nagyobb, hártyás szárnya nem teljesen fejlett, vállbütykei kevésbé kiállók, teste szélesebb, többnyire, sötét, feketés zöldeskék, csápja egyszínű sárgásvörös, elülső és középső lábai egyszínű sárgák. A szárnyfedők pontozása finomabb. — Előfordul az Alpok és a Kárpátok vonulatában Kelet-Franciaországtól az Erdélyi-Kárpátokig. Magyarországi előfordulása is várható. Tápnövénye a Lunaria rediviva. Egyesek szerint önálló faj
[var. flavicornis Weise]
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)