Jogi nyilatkozat

1. Szolgáltató adatai:
 • A szolgáltató neve: Károlyi Balázs
 • A szolgáltató címe: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@izeltlabuak.hu
 • Telefon: 20/9746415
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató adatai: DigitalOcean Inc.
  New York, 101 6th Ave
  https://www.digitalocean.com/about
 • Szerverek: Egy Londonban, egy Frankfurtban
2. Meghatározások

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 • 2.1.
  Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző személy.
  2.2.
  Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.
3. Alapvető rendelkezések:
 • 3.1.
  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  3.2.
  A jelen Szabályzat 2018. január 23-tól hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  3.3.
  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
4. Felelősség kizárás:
 • 4.1.
  Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget.
  4.2.
  Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.
  4.3.
  Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
  4.4.
  Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
  4.5.
  A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.
  4.6.
  Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A Felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.
5. Szerzői jogok:
 • 5.1.
  A Felhasználók által feltöltött képekre és a találati adatokra alapvetően az Attribution Creative Commons licenc vonatkozik. Ennek keretében bárki által felhasználhatók a képek a szerző és a forrás feltüntetése mellett. A feltételek teljes részleteiben a licenc linkjén olvashatók.
  5.2.
  Flickr-ről megadott képeknél a Flickr-en megadott licenc érvényesül.
  5.3.
  A szerző a találataira és a képeire vonatkozó licenc-t felülbírálhatja, amennyiben ezt a találat leírásában feltünteti.
  5.4.
  Szolgáltató logójának, arculati elemeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.
  5.5.
  A képek feltöltésével Szolgáltató felhasználási jogot szerez a szerzői jogi művekre, ez a jog azonban nem érinti a szerzők szerzői jogait.
  5.6.
  A Szolgáltató fenntartja minden szerzői vagyoni és egyéb jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldalra, egyéb szerzői jogi művekre, domain-neveire az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.
  5.7.
  Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
  5.8.
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
6. Adatvédelem: