Leírás

Kisebb faj: 6-6,5 mm. Rovátkolt előhátán (20. ábra: A) 6, rendszerint szabályos, el nem ágazó sárga harántsáv húzódik, a világos csíkok keskenyebbek, mint a köztük levő sötétek, oldalszögleteik kissé tompák. Hímjének paláján (17. ábra: E) az oldaltövisek, mintegy 30, egyetlen összefüggő sorban helyezkednek el, amelyek közül a csúcshoz legközelebb eső 1-3 kissé távolabb áll, mint a többi. Barna, feje, potrohának hasoldala és lábai sárgák. Hímjének homlokgödre keskeny, de eléggé mély, éppen hogy csak túlér a szemek alsó szegélyén, felső ívének csúcsa egyenesen lemetszett. Félfedőjének (20. ábra: D) clavusa és coriuma rovátkolt, a világos harántsávok a clavus tövén szabályosak, egyenesek, másutt megszakítottak, coriumán kissé hullámosak; coriumán az analis szöglet mellett 1 rövidebb, a costalis szegély mentén 1 hosszabb, nem határozott, sötét hosszanti sáv ismerhető fel. Membránja sima, fényes, szabálytalan sárga vonaldarabkák díszítik . Strigilje (19. ábra: J) ovális, 4-6 fésűs lemezkesorból áll. 6-6,5 mm.


Délkelet-Európa kivételével egész Európában előfordul. Faunaterületünkről eddig csak az erdélyi Szentgotthárdról ismeretes. Elsősorban vízinövényzetben gazdag álló- és lassan folyó vizekben akadhatunk rá.


[fossarum LEACH]
Megjegyzés: Él Magyarországon. Első megjelenéséről lásd: Bakonyi Gábor (1990): Sigara fossarum, hazánk faunájában új vízipoloska a Szigetközből (Heteroptera) – Folia entomologica hungarica 51: 163.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)