Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Homloka széles, a szemek között hosszanti bemélyedés húzódik a középen, amely a fejtetőn ellaposodik (). Az előtor háta széles harántos négyszögű, a tövén párhuzamos szélű, olykor kissé elszűkül, és legtöbbször a közepe előtt a legszélesebb, előrefelé ívben elkeskenyedik. A szárnyfedők pontsorai élesek, szabályosak, a belső 2—3 közterecske kivételével a többi gyengén domború, rendkívül finoman és elmosódottan pontocskázott. Színe sötét acélkék vagy zöldeskék, feje sokszor rezes, lábai szurokbarnák fémes fénnyel; a csáp tövének ízei alul vörösbarnák. 4—5 mm.

Előfordul Európában és Szibériában, valamint a Kaukázusban és Szíriában. Magyarországon elterjedt és helyenkint nem ritka. Tápnövényei a Populus tremula és alba; fűzféléken nem él — Szélesnyakú levelész
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Phratora laticollis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás